JobPlaces.De

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023


Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας και χρήσης της Αγοράς Εργασίας
jobplaces.de


1. Πεδίον ισχύος

(1) Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις μεταξύ του εργοδότη, ο οποίος τοποθετεί μια αγγελία για εργασία στην πύλη jobplaces.de, εφεξής καλούμενος "Δημοσιεύων" και ο διαχειριστής των θέσεων εργασίας Παναγιώτης Μαλλίρης, Albuchweg 13, 70188 Stuttgart, εφεξής καλούμενος "διαχειριστής της πύλης". Οι δημοσιεύοντες είναι αποκλειστικά εργοδότες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

(2) Ο διαχειριστής της πύλης δεν συνάπτει σύμβαση με καταναλωτές, η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά με επιχειρηματίες. Ο δημοσιεύων είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 13 του BGB, στο μέτρο που ο σκοπός των παραγγελθέντων παραδόσεων και υπηρεσιών δεν μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του BGB, ο επιχειρηματίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με ικανότητα δικαίου που, κατά τη σύναψη της σύμβασης, ενεργεί στο πλαίσιο της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2. Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του διαχειριστή της πύλης, το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται σε καμία μορφή ούτε να επεξεργάζεται, να αντιγράφεται ή να διανέμεται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα, εκτός αν ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων το επιτρέπει ρητώς.

3. Αντικείμενο της πύλης jobplaces.de

(1) Ο διαχειριστής της πύλης προσφέρει στον δημοσιεύοντα τη δυνατότητα να τοποθετήσει μια αγγελία εργασίας στη γερμανική γλώσσα στην πύλη jobplaces.de. Ο δημοσιεύων μπορεί επίσης να ζητήσει τη μετάφραση της αγγελίας του στις γλώσσες δημοσίευσης που προσφέρει η jobplaces.de. Η πύλη είναι προς το παρόν διαθέσιμη (από τον Μάιο του 2018) στα γερμανικά, τα ελληνικά και τα αγγλικά. Κάθε λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης μπορεί να εμφανιστεί στην αντίστοιχη γλώσσα κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη σημαία στην πλοήγηση του ιστότοπου, εφόσον είναι διαθέσιμη η μετάφραση του αντίστοιχου αποτελέσματος αναζήτησης. Το ίδιο ισχύει και για τις λεπτομέρειες κάθε αγγελίας, μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ των γερμανικών και των άλλων διαθέσιμων γλωσσών. Ο φορέας εκμετάλλευσης της πύλης διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει στο μέλλον και άλλες γλώσσες ως γλώσσες δημοσίευσης.

(2) Ο διαχειριστής της πύλης δεν αναλαμβάνει καμία λειτουργία διαμεσολάβησης μεταξύ του εργοδότη και του αναζητούντος αργασία. Ο αναζητών εργασία επικοινωνεί απευθείας με τον εργοδότη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει ο εργοδότης στο κείμενο της αγγελίας.

(3) Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική.

4. Τιμές

(1) Η τοποθέτηση μιας αγγελίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής χωρίς λογότυπο κοστίζει 35 ευρώ για 30 ημέρες, μια αγγελία με λογότυπο 40 ευρώ για την ίδια περίοδο των 30 ημερών. Μέχρι 100 λέξεις στο κύριο κείμενο, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου της αγγελίας, η μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα ή γλώσσες είναι δωρεάν. Εάν ο αριθμός των λέξεων υπερβαίνει τις 100, χρεώνεται επιπλέον ποσό 0,08 EUR ανά λέξη και γλώσσα για ολόκληρο το κύριο κείμενο, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου της αγγελίας. Ο νόμιμος φόρος προστιθέμενης αξίας δεν εισπράττεται επί του παρόντος βάσει της εφαρμογής του άρθρου 19 (1) UStG.

(2) Για τους δημοσιεύοντες που διατηρούν διάφορα υποκαταστήματα στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας και τοποθετούν αρκετές αγγελίες η τιμή ισχύει μέχρι την ακτίνα των 100 Km γύρω από την έδρα του αντίστοιχου υποκαταστήματος, πού τοποθετεί την αγγελία. Η απόσταση μετριέται χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google λαμβάνοντας υπ' όψη την απ' ευθείας απόσταση. Ο διαχειριστής της πύλης μπορεί να συμφωνήσει ειδικές κατ' αποκοπή τιμές με τον δημοσιεύοντα, εαν το πλήθος των αγγελιών του ξεπεράσει ενα ορισμένο όριο.Προς τούτο παρακαλείται ο δημοσιεύων να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της πύλης. Ο διαχειριστής της πύλης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών. Αυτές ανακοινώνονται στους υπάρχοντες πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως και προστίθενται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας της πύλης jobplaces.de.

5. Δημοσίευση / αποστολή διαφήμισης

(1) Ο δημοσιεύων μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο τρόπους υποβολής μιας αγγελίας:

 1. μέσω ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής

  Ο δημοσιεύων μπορεί να εκτελέσει τα εξής με την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής:
  Να ανεβάσει μια αγγελία εργασίας με τα απαιτούμενα υποχρεωτικά πεδία.Κατ' αυτό ο δημοσιεύων μπορεί να επιλέξει την γλώσσα στην οποία θα ήθελε ενδεχομένως να μεταφραστεί το κείμενο της αγγελίας εργασίας, σε περίπτωση πού δεν κατέχει ο ίδιος έτοιμες μεταφράσεις και αν το αρχικό κείμενο της αγγελίας εργασίας πρέπει να δημοσιευθεί συγχρόνως με τις μεταφράσεις που θα κάνει ο διαχειριστής της πύλης και να ανεβάσει το λογότυπο της εταιρείας του, εάν ο δημοσιεύων επιθυμεί να έχει ένα λογότυπο στην αγγελία του.

 2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να εκτελεσθούν τα εξής:

  α. Να σταλεί μια αγγελία εργασίας σύμφωνα με το σημείο 1.
      Προς τούτο απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Τίτλος και κύριο κείμενο της αγγελίας εργασίας

  2. Οι γλώσσες στις οποίες θέλετε ενδεχομένως να μεταφραστεί η αγγελία.

  3. Εαν η αγγελία εργασίας πρέπει να δημοσιευθεί συγχρόνως με τις μεταφράσεις.

  4. Επώνυμο και διεύθυνση του υπεύθυνου για τη αγγελία.

  5. Στοιχεία της εταιρείας για την έκδοση του τιμολογίου και αριθμό σταθερού τηλεφώνου.

  6. Κατ' επιθυμίαν , να επισυναφθεί ένα λογότυπο της εταιρείας.


  β. Η αποστολή της αγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι υποχρεωτική εάν ο
      δημοσιεύων κατέχει έτοιμες μεταφράσεις του κειμένου της αγγελίας εργασίας.

       Σε αυτή την περίπτωση, στο e-mail απαιτούνται οι ακόλουθες
      πληροφορίες:

  1. Τίτλος και κύριο κείμενο της αγγελίας

  2. Επώνυμο και διεύθυνση του υπευθύνου για τη αγγελία.

  3. Επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου και αριθμό σταθερού τηλεφώνου.

Ο δημοσιεύων επισυνάπτει τις τελικές μεταφράσεις καθώς και ενδεχομένως το λογότυπο της εταιρείας στο κύριο κείμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συνημμένο ή κείμενο).

Οι υπάρχοντες πελάτες που έχουν ήδη καταθέσει ένα λογότυπο της εταιρείας τους μπορούν να ζητήσουν τη δημοσίευση του ήδη υποβληθέντος λογότυπου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.


(2) Ο δημοσιεύων τόσο μετά το ανέβασμα της αγγελίας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας όσο και μετά την αποστολήν της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λάβει έναν σύνδεσμο για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

(3) Η αποστολή της διαφήμισης μέσω τηλεομοιοτυπίας μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συμφωνίας. Δεν συνιστάται η αποστολή του λογότυπου με φαξ, διότι σε αυτήν την περίπτωση η ανάλυση και η εμφάνιση (μόνο ασπρόμαυρη) δεν θα είναι όπως επιθυμείτε, οπότε να στέλνετε το λογότυπο μόνο μέσω e-mail ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.

(4) Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για τη χειρωνακτική επεξεργασία των αγγελιών εργασίας που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ.

(5) Το λογότυπο πρέπει να έχει την μορφή jpg ή png και μειώνεται εσωτερικά από το σύστημα, εάν το πλάτος του είναι μεγαλύτερο από 100 εικονοστοιχεία, σε πλάτος 100 εικονοστοιχείων και στο αντίστοιχο μήκος.

6. Σύναψη Συμβολαίου

(1) Μετά το ανέβασμα ή την αποστολή της αγγελίας ο δημοσιεύων θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο πρός επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Αφού κάνει κλικ στον σύνδεσμο, εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησής του μήνυμα ότι επιβεβαιώθηκε η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και ότι η αγγελία του θα ελεγχθεί από πλευράς περιεχομένου. Μόνο όταν η αγγελία εγκριθεί από τον διαχειριστή της πύλης μετά από ουσιαστική εξέταση, η σύμβαση συνάπτεται.

(2) Στη συνέχεια, η αγγελία θα δημοσιευθεί αμέσως, εάν δεν έχει ζητηθεί σύγχρονη δημοσίευση. Διαφορετικά, η αγγελία θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση των μεταφράσεων.

(3) Αμέσως μετά τη δημοσίευση της αγγελίας, ο δημοσιεύσας θα λάβει ένα μήνυμα στην κατατεθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση ή στον αριθμό φαξ, οτι η αγγελία του έχει δημοσιευθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας το τιμολόγιο για τη αγγελία πού θα πρέπει να εξοφληθεί εντός 14 ημερών μετά την παραλαβή. Τα παράπονα μπορούν να γίνουν εντός 7 ημερών. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει επίσης την προσαύξηση εάν έχουν επιλεγεί μεταφράσεις στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ή έχουν ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο διαφημιζόμενος θα λάβει τον κωδικό αγγελίας και έναν σύνδεσμο σε περίπτωση που ο δημοσιεύσας θέλει να απενεργοποιήσει την αγγελία του μέσω του προγράμματος περιήγησής του, καθώς και οδηγίες σχετικά με το πώς να το πράξει.

(4) Οι αγγελίες με μετάφραση έχουν περίοδο δημοσίευσης 32 ημέρες, επειδή για την αποπεράτωση των μεταφράσεων υπολογίζονται κατ' ανώτατον όριον 2 ημέρες. Σε περίπτωση που η μετάφραση διαρκέσει περισσότερο, ο χρόνος δημοσίευσης θα παραταθεί αναλόγως, έτσι ώστε το αρχικό κείμενο και η μετάφραση να έχουν κοινό χρόνο δημοσίευσης 30 ημερών.

(5) Το τιμολόγιο αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ.

(6) Το τιμολόγιο εξοφλείται με τραπεζικό έμβασμα. Τα στοιχεία του λογαριασμού του διαχειριστή της πύλης εμφανίζονται στο τιμολόγιο.

(7) Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής από τον δημοσιεύοντα, ο διαχειριστής της πύλης δικαιούται να ζητήσει τόκους υπερημερίας ύψους 9 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από το νόμιμο βασικό επιτόκιο. Η καταβολή τόκων υπερημερίας δεν αποκλείει περαιτέρω απαιτήσεις αποζημίωσης του διαχειριστή της πύλης.

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δημοσιεύοντος

(1) Αν μια αγγελία τερματίζεται απο σοβαρό λόγο, ο δημοσιεύων θα λάβει αναλογική επιστροφή του τέλους αγγελίας. Σε περίπτωση πού είχε ανατεθεί μετάφραση για την ακυρωθείσα αγγελία, το μέγεθος της οποίας υπερβαίνει τις 100 λέξεις και συνεπώς η μετάφραση ήταν χρεωστική, το τέλος θα επιστραφεί μόνο αναλογικά, αλλά όχι το τέλος της μετάφρασης. Ο δημοσιεύων μπορεί να αποθηκεύσει τις μεταφράσεις μαζί με το αρχικό κείμενο στο διακομιστή του διαχειριστή της πύλης κατά την απενεργοποίηση της αγγελίας, με την επιλογή μιας επιλογής στη φόρμα καταχώρησης απενεργοποίησης και, εάν παραστεί ανάγκη, να ενεργοποιήσει εκ νέου την αγγελία στο μέλλον, χωρίς επιπλέον χρέωση για τη μετάφραση. Επίσης, ο δημοσιεύων μπορεί να αποθηκεύσει τη διαφήμιση και τη μετάφραση χωριστά στον υπολογιστή του για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση.

(2) Για να απενεργοποιηθεί η αγγελία, ο δημοσιεύσας κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο στο ηλεκτρ. ταχυδρομείο απενεργοποίησης. Η απενεργοποίηση μπορεί επίσης να είναι άτυπη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ, αναφέροντας τον κωδικό αγγελίας και τον λόγο απενεργοποίησης.

(3) Ο δημοσιεύων αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παρέχει περιεχόμενο αγγελίας στον διαχειριστή πύλης που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (ιδίως πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος) ή ποινικών νόμων (π.χ. προσβολές, εγκληματικότητα, πορνογραφικό, ρατσιστικό περιεχόμενο). Ο δημοσιεύων αποδεσμεύει τον διαχειριστή της πύλης από τυχόν αξιώσεις τρίτου που προβάλλουν εναντίον του για παραβιάσεις αυτού του είδους.

8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του διαχειριστή της πύλης

(1) Ο διαχειριστής της πύλης δεσμεύεται αφ' ότου παραλάβει εντολή δημοσίευσης αγγελίας, εάν ο δημοσιεύων δεν επιθυμεί την ταυτόχρονη δημοσίευση του αρχικού κειμένου και των μεταφράσεων, να δημοσιεύσει το πρωτότυπο κείμενο της αγγελίας εντός 24 ωρών. Εάν επιθυμείται μετάφραση για την αγγελία εργασίας, η προετοιμασία και η δημοσίευση της μετάφρασης μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες μετά την παραλαβή της αγγελίας. Ο χρόνος δημοσίευσης παρατείνεται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.

(2) Για να αποφευχθούν περιπτώσεις απάτης, ο διαχειριστής της πύλης μπορεί να καλέσει τον δημοσιεύοντα μέσω του σταθερού τηλεφώνου για να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο της αγγελίας.Ο δημοσιεύων συμφωνεί με αυτή τη μορφή επαφής.

(3) Ο διαχειριστής της πύλης διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει αγγελίες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τούς λόγους προς αυτήν του την απόφαση.

9. Ευθύνη

(1) Αποκλείονται οι αξιώσεις του δημοσιεύοντος για αποζημίωση. Αυτό δεν ισχύει για τις αξιώσεις αποζημίωσης του δημοσιεύοντος που προκλήθηκαν από τραυματισμό στη ζωή, το σώμα ή την υγεία ή από την παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) καθώς και την ευθύνη για άλλες ζημίες που οφείλονται σε εκ προθέσεως ή σε βαρεία αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος από τον διαχειριστή της πύλης, τών νομίμων εκπροσώπων του ή τών εκπροσωπούντων παραγόντων του. Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της σύμβασης.

(2) Σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών καθηκόντων, ο διαχειριστής της πύλης ευθύνεται μόνο για τη συμβατική τυπική και προβλέψιμη ζημία, εάν αυτό οφείλεται απλώς σε αμέλεια, εκτός εάν αφορά απαιτήσεις αποζημίωσης από τον δημοσιεύοντα που προκλήθηκαν από τραυματισμό της ζωής, του σώματος ή της υγείας.

(3) Ο διαχειριστής της πύλης δεν οφείλει ορισμένη επιτυχία. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι ο δημοσιεύων θα αποκτήσει επιτυχώς εργαζομένους μέσω της αγγελίας.

(4) Ο διαχειριστής της πύλης δεν ευθύνεται εάν ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος χωρίς δικό του σφάλμα. Σε περίπτωση αποτυχίας τουλάχιστον μιας ημέρας, η διάρκεια δημοσίευσης μιας αγγελίας θα παρατείνεται για όλη τη διάρκεια της ακύρωσης δωρεάν.

(5) Οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν επίσης υπέρ των νομίμων εκπροσώπων και των αντιπροσώπων του διαχειριστή της πύλης, εφόσον οι ισχυρισμοί τους προβάλλονται άμεσα.

10. Προστασία δεδομένων

(1) Ο δημοσιεύων συμφωνεί με την αποθήκευση των δεδομένων του και ενδεχομένως και τα δεδομένα των υπαλλήλων του στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης με τον διαχειριστή της πύλης, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, ιδίως το BDSG και το DSGVO. Η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται, εφόσον αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.

(2) Αν διαβιβάζονται δεδομένα για υπαλλήλους του δημοσιεύοντος, ο δημοσιεύων βεβαιώνει ότι έλαβε τη συναίνεση του αντίστοιχου προσώπου και απελευθερώνει τον διαχειριστή της πύλης από τυχόν αξιώσεις σχετικά με αυτό.

(3) Τα δικαιώματα του δημοσιεύοντος και των άλλων ενδιαφερομένων προκύπτουν ειδικότερα από τα ακόλουθα πρότυπα του DSGVO:

(4) Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα, ο δημοσιεύων ή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να αποτανθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διαχειριστή της πύλης ή σε περίπτωση καταγγελίας στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

11. Τελικές διατάξεις


(1) Οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ του διαχειριστή της πύλης και των δημοσιευόντων διέπονται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλειομένου του νόμου περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

(2) Η δικαιοδοσία και ο τόπος εκπληρώσεως είναι η έδρα του διαχειριστή της πύλης στη Στουτγάρδη, εφόσον ο πελάτης είναι έμπορος κατά την έννοια του HGB ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικού ταμείου δημοσίου δικαίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει γενική δικαιοδοσία στη Γερμανία ή αν η κατοικία ή η συνήθης κατοικία του είναι άγνωστη κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας.

(3) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή θα καταστεί αναποτελεσματική, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα των γενικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας. Αντί για την αναποτελεσματική διάταξη, θα τεθεί σε ισχύ μια διάταξη που θα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη στη βούληση των μερών στο πλαίσιο του νομικά εφικτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ενός ρυθμιστικού κενού.


Η γερμανική έκδοση των γενικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επικρατεί σε περίπτωση αποκλίσεων.

Σε ισχύ από: 07.05.2018
© 2018 - 2023 jobplaces.de